c8:ag82016年度班級彙報、畢業彙演時間安排表 c8:ag8

一.班級彙報時間

日期

班級

2016.5.3(周

音樂學151

2016.5.10(周

音樂學152

2016.5.7(周

音樂學153

2016.5.9(周

音樂表演151

 2016.5.11(周三

音樂學141

2016.5.13(周

音樂學142

2016.5.15(周

音樂學143

2016.5.17(周

音樂表演141

2016.5.19(周四

音樂表演142

2016.5.29(周

音樂學131

2016.5.23(周一

音樂132

2016.5.25(周

音樂學133

2016.6.2(周

音樂表演131

2016.5.29(周

音樂表演132

2016.5.22(周

舞蹈學151

2016.5.20(周

音樂表演(舞蹈)141

2020-03-02(周三)

音樂表演(舞蹈)131

活動地點

c8:ag8307教室;2樓舞蹈房(舞蹈班)

二.畢業彙演時間

2020-03-05(二)  音樂學121

2020-03-05(周五)  音樂學122

2020-03-04(周二)  音樂學123

2020-03-02 (周五)  音樂表演121

2020-03-02 (周一)  音樂表演122

2020-03-05(周六)  音樂舞蹈121

活動地點

音樂廳

          

   另:如因不可控因素,彙報時間會臨時調整,以班級具體通知為準。

                                                                        二零一六年五月三日